fbpx

Regulamin Programu Szkoleniowo-Mentoringowego

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W 3-MIESIĘCZNYM PROGRAMIE SZKOLENIOWO-MENTORINGOWYM
ONLINE DLA COACHÓW

z dnia 11.12.2021r.


§ 1 Informacje ogólne

1. W niniejszym regulaminie zostały opisane i określone zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie Szkoleniowo-Mentoringowym w  Szkole Coachingu Katarzyna Kuzak (dalej zwane Programem), organizowanym i realizowanym przez Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343239253, REGON: 122787280 (dalej zwanym Motywatorium).

2. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Motywatorium, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej: https://forms.gle/WxKCHEnGfH77VTXt9.

3. Uczestnikiem jest osoba, która została zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Programie. Jeżeli Zamawiający zgłosi sam siebie, staje się jednocześnie Uczestnikiem Programu.

4. Zakres, cena i termin Programu. Zakres programowy, cena oraz terminy Programu zostały opisane oraz udostępnione w ofercie widocznej na stronie https://katarzynakuzak.pl/program-mentoringowy/

5. Motywatorium zobowiązuje się zorganizować Program zgodnie z ofertą zawartą na stronie https://katarzynakuzak.pl/wp-content/uploads/2021/07/Program-szkoleniowo-mentoringowy.pdf i zapewnić Uczestnikom:
a) prowadzenie Programu przez Trenera-Coacha lub Trenerów-Coachów posiadających akredytację ICF co najmniej na poziomie PCC;
b) materiały szkoleniowe;
c) wydanie Certyfikatu Uczestnictwa w Programie (w tym informacja o odbyciu 10h mentoringu) po spełnieniu kryteriów określonych odpowiednio w §5., tj. Warunkach ukończenia Programu.

§ 2 Zgłoszenie do Programu

1. Wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego rozumiane jest jako zgłoszenie do udziału w Programie oraz zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.

2. Zgłoszenie dotyczy jednej pełnej edycji Programu.

3. Zamawiający po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego zobowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 500zł brutto na poczet udziału w Programie. 

4. Pełna kwota za udział w Programie zostanie następnie pomniejszona o opłatę rezerwacyjną.

5. Liczba uczestników Programu nie może przekroczyć 10 osób. Motywatorium ma prawo do zmiany maksymalnej liczby uczestników Programu, jednak nie większej niż 10 osób.

6. O wpisaniu na Listę Uczestników decyduje kolejność dokonywania opłat rezerwacyjnych, przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego.

7. Motywatorium informuje Zamawiającego o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników poprzez wysłanie informacji mailowej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

8. Jeżeli liczba osób, które dokonały co najmniej pierwszej wpłaty i tym samym dokonały rezerwacji miejsca wyniesie więcej niż 10, utworzona zostanie Lista Rezerwowa.

9. Jeżeli przed rozpoczęciem Programu któryś z Uczestników dokona rezygnacji z udziału, pierwsza osoba znajdująca się na Liście Rezerwowej zostanie wpisana na Listę Uczestników i zostanie o tym poinformowana mailowo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości mailowej zostanie zawarta także informacja o terminie opłaty (lub opłat w przypadku rat) za udział w Programie.

10. Jeżeli nikt z Uczestników nie zrezygnuje z udziału w Programie przed jego rozpoczęciem, wpłata uiszczona przy zgłoszeniu zostanie zwrócona osobom, które znajdują się na Liście Rezerwowej, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia Programu.

11. Jeżeli liczba osób na Liście Rezerwowej będzie większa lub równa 6, wówczas Motywatorium ma prawo utworzyć drugą (równoległą) grupę szkoleniową, dla której przygotowany będzie nowy harmonogram oraz w której udział będą mogły wziąć osoby z Listy Rezerwowej.

§ 3 Rezygnacja z udziału i odwołanie Programu

1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Programie nie najpóźniej do 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Programu. W takiej sytuacji uiszczona opłata w całości zostanie zwrócona Zamawiającemu.

2. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Programie na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Programu, Zamawiający jest uprawniony do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Programu kwoty w wysokości 25% całkowitej ceny Programu). 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w przypadku zmiany jego terminu z powodów, o których mowa w ust. 4 poniżej, o czym powinien niezwłocznie poinformować Motywatorium pisemnie – mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Motywatorium.

4. Motywatorium zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Programu:
a) z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą,
b) w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników, która wynosi 6 osób. Motywatorium może przeprowadzić Program, pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta jest jednak niezależna od czynników zewnętrznych i leży wyłącznie w gestii Motywatorium.

5. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie związanej z jego odwołaniem lub zmianą terminu opisaną w ust. 4 powyżej, opłata rezerwacyjna i opłata za udział w Programie zostaje zwrócona w całości Zamawiającemu. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Zamawiający otrzyma fakturę korygującą. Faktura korygująca wymaga podpisu i odesłania na adres Motywatorium. Od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej Motywatorium zobowiązuje się dokonać zwrotu w.w. opłat w ciągu 7 dni. Motywatorium nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego lub Uczestnika związanych z rezerwacją noclegu lub środków transportu.

§ 4 Płatność za udział w Programie

1. Opłatę za Program należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596

W tytule: “Program Szkoleniowo-Mentoringowy, imię i nazwisko

2. Motywatorium jest płatnikiem VAT. Podane w ofercie ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

3. Istnieją dwie formy płatności do wyboru:
a) opłata rezerwacyjna w wysokości 500zł oraz jednorazowe wpłacenie całej kwoty za Program (pomniejszonej o opłatę rezerwacyjną);
b) opłata rezerwacyjna w wysokości 500zł oraz dokonanie wpłaty 3 równych rat (pomniejszonych o opłatę rezerwacyjną).

4. Opłata rezerwacyjna oraz jednorazowa opłata za Program powinna zostać wniesiona do 20 stycznia 2022r.

5. W przypadku 3 równych rat: Opłata rezerwacyjna i I rata powinny zostać wpłacone do 20 stycznia 2022r., druga do 20 lutego 2022r., a trzecia do 20 marca 2022r.

6. Nieuregulowanie jednorazowej (całościowej) opłaty lub opłaty ratalnej w terminie może oznaczać rezygnację z udziału w Programie.

7. Rezygnacja z udziału w kolejnych modułach powinna być zgłoszona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 15 dni przed rozpoczęciem kolejnej części Programu. Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz hello@zostancoachem.pl.

8. Uczestnik opłacający Program jednorazowo i rezygnujący z udziału:
a) w terminie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Programu ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Programu kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Motywatorium w związku z organizacją Programu (25% kosztów Programu),
b) w trakcie jego realizacji, ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Programu kwoty, pomniejszonej o opłatę za Spotkania, w których wziął udział. W tej sytuacji Uczestnik nie otrzymuje Certyfikatu Uczestnictwa w Programie.

§ 5 Realizacja Programu ONLINE

1. Program będzie prowadzony na żywo online.
a) 3 Spotkania Szkoleniowo-Mentoringowe odbędą się za pomocą platformy Zoom.
b) 3 Spotkania Szkoleniowo-Mentoringowe za zgodą Uczestników będą nagrywane i udostępnianie na Platformie Szkoleniowej, do której Uczestnik otrzyma swój indywidualny dostęp.
c) Zabrania się udzielania dostępu do Platformy Szkoleniowej jakimkolwiek osobom trzecim. Z Platformy Szkoleniowej mogą korzystać wyłącznie Uczestnicy Programu.
d) Dostęp do Platformy Szkoleniowej Uczestnik otrzyma na czas okres 6 miesięcy, tj. od momentu rozpoczęcia Programu do 3 miesięcy po jego zakończeniu, tj. do 26 czerwca 2022r.
e) Indywidualne spotkania mentoringowe odbędą się online za pomocą platformy Zoom lub GoogleMeets.
f) W trakcie trwania Programu, tj. pomiędzy 22 stycznia a 26 marca 2022r. Uczestnicy otrzymują dostęp do Zamkniętej Grupy VIP na FB (lub Messengrze), gdzie mogą zadawać pytania pozostałym Uczestnikom oraz Prowadzącym dotyczące procesu coachingowego. Prowdzący zobowiązuje się do udzielania wsparcia za pomocą grupy online. 

2. Uczestnicy biorą udział w Programie z wybranego przez nich miejsca i samodzielnie odpowiadają za zastosowanie się do wytycznych sanitarnych. Program nie będzie miał charakteru stacjonarnego.

3. Uczestnik Programu bierze udział w 3 Spotkaniach Szkoleniowo-Mentoringowych:

a) Uczestnik przed każdym spotkaniem otrzyma LINK z dostępem do platformy ZOOM, na której prowadzone będzie spotkanie na żywo.
b) Harmonogram zajęć umieszczony jest na stronie https://katarzynakuzak.pl/program-mentoringowy/.
c) Uczestnik zobowiązany jest do wejścia w LINK oraz uczestniczenia w całych zajęciach (wymagana obecność to 90%).
d) W związku z COVID-19 w razie złego samopoczucia lub gorączki prowadzących usługa zostanie przełożona. O wszelkich zmianach harmonogramu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

 

4. Uczestnik Programu bierze udział w 2 Indywidualnych Sesjach Mentoringowych:

a) Termin indywidualnych spotkań mentoringowych ustalany jest indywidualnie z Uczestnikiem Programu za pomocą kalendarza online dostępnego na platformie szkoleniowej, telefonicznie lub mailowo. W kwestii uczestnika leży dbałość o to, aby uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych w trakcie trwania Programu, tj. w trakcie 3 miesięcy (styczeń-marzec 2021r.).
b) Wszystkie indywidualne sesje mentoringowe zawarte w Programie (tj. 2 indywidualne sesje) należy odbyć przed zakończeniem trzeciego Spotkania Szkoleniowo-Mentoringowego, tj pomiędzy 22 stycznia 2022 a 26 marca 2022r. Po tym czasie, jeśli Uczestnik zdecyduje się wziąć udział w indywidualnej sesji mentoringowej, jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 500zł netto.
c) W związku z COVID-19 w razie złego samopoczucia lub gorączki uczestników lub prowadzących indywidualna sesja mentoringowa zostanie przełożona. O wszelkich zmianach Uczestnik i prowadzący są zobowiązani poinformować się mailowo.

5. Uczestnicy są zobowiązani poinformować prowadzących o niemożności odbycia Programu ze względu na zakażenie COVID-19. Wówczas prowadzący dołożą starań, aby przesunąć termin spotkania lub aby uczestnik miał możliwość odbycia zajęć w innym terminie lub obejrzenia nagrania z zajęć, jeśli takie zostanie dokonane.

§ 6 Warunki ukończenia Programu

1. Uczestnik Programu uzyskuje Certyfikat Uczestnictwa w części szkoleniowej Programu, o ile spełni następujące warunki:
a) co najmniej 90% obecności w Spotkaniach Szkoleniowo-Mentoringowych (tj. w I części w.w. spotkania, która dotyczy szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji coachingowych). W przypadku nieobecności Uczestnik w porozumieniu z Trenerem-Coachem prowadzącym dane spotkanie ustala sposób odrobienia zajęć);
b) wniesienie pełnej opłaty za Program.

Jeśli Uczestnik opuści więcej niż 10% zajęć (z przyczyn innych niż zakażenie COVID-19) Trener-Coach – prowadzący może nie zgodzić się na możliwość odrabiania zajęć.

2. Uczestnik Programu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu procesu mentoringowego, o ile spełni następujące warunki:
a) weźmie udział w 2 indywidualnych sesjach mentoringowych w wymiarze łącznie 3h.
b) weźmie udział w 7h mentoringu grupowego (który odbywa się w ramach 3 Spotkań Szkoleniowo-Mentorignowych w bloku poświęconym mentoringowi).
c) wniesie pełną opłatę za Program.

3. Jeżeli Uczestnik będzie chciał dokonać reklamacji, powinien ją wnieść w formie pisemnej na adres: Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej na adres: hello@zostancoachem.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Reklamującego;
b) adres Reklamującego;
c) dane kontaktowe Reklamującego;
d) przedmiot reklamacji;
e) uzasadnienie reklamacji;
f) oczekiwania wobec Motywatorium.

5. Reklamacje wniesione drogą pisemną będą rozpatrzone przez Motywatorium nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że zaistnieje konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających. Wówczas może wydłużyć się czas rozpatrywania reklamacji.

6. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się poprzez:
a) rozmowę z Reklamującym, aby doprecyzować informacje związane z zaistniałą sytuacją
b) rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w Programie (Trener-Coach, Uczestnicy, Motywatorium) oraz zapoznanie się z ankietami ewaluacyjnymi usługi
c) ponowną rozmowę z Reklamującym celem uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia formy rekompensaty.

7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona jako zasadna, możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty:
a) zwrot części poniesionych kosztów;
b) powtórzenie Programu;
c) dodatkowe działania rozwojowe (indywidualne sesje coachingowe, mentoringowe, dodatkowy dzień szkolenia).

8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej na podany przez niego adres e-mail.

9. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Motywatorium zobowiązuje się do wdrożenia ustalonej formy rekompensaty.

10. W razie nie spełnienia oczekiwań Uczestnika w ramach postępowania reklamacyjnego, Uczestnik uprawniony jest do wystąpienia na drogę postępowania
mediacyjnego lub sądowego celem dochodzenia dalszych roszczeń.

§ 7 Postanowienie końcowe

1. Motywatorium nie odpowiada za koszty poniesione przez uczestników, związane z przygotowaniem lub kupnem sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do uczestniczenia w Programie. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000) Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Motywatorium w celu organizowania, obsługi i realizacji Programu. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

3. Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Programie inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest dostarczenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Motywatorium ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Programu, oraz zgody tych osób na brzmienie Regulaminu uczestnictwa, który znajduje się na stronie https://katarzynakuzak.pl/regulamin-programu-szkoleniowo-mentoringowego/

4. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025), który zawarł umowę udziału w Programie na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.zostancoachem.pl/regulamin-profesjonalny/.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 11 grudnia 2021 roku.