fbpx

Regulamin Programu Profesjonalny Coach

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE “PROFESJONALNY COACH”
SZKOŁY COACHINGU KATARZYNA KUZAK

z dnia 27.06.2022r.


§ 1. Informacje ogólne

1. Misją Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak jest dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu coachingu oraz kształcenie w tym zakresie profesjonalistów. Tworzymy społeczność profesjonalnych coachów, którzy budują pozytywny i zgodny z definicją ICF obraz coachingu w Polsce i na świecie.

2. Jako szkoła z akredytacją ICF, nasza organizacja przestrzega i kładzie nacisk na Kodeks Etyki Międzynarodowej Federacji Coachingu. Kodeks
etyczny ICF opisuje podstawowe wartości ICF, zasady etyczne i standardy postępowania dla wszystkich profesjonalnych coachów ICF. (Kodeks etyczny ICF
znajduje się TUTAJ). Ponadto Motywatorium Katarzyna Kuzak zobowiązuje się do działania w sposób uczciwy i przejrzysty zarówno w procesie marketingowym jak i sprzedażowym.

3. Celem Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak jest stworzenie środowiska uczenia się, które spełnia potrzeby każdego Uczestnika. Staramy się dostosować do różnych trudności w uczeniu się, aby nasze Szkolenie było jak najbardziej dostępne. Skontaktuj się z Katarzyną Kuzak przed zapisem na Szkolenie, aby ustalić, czy Twoje potrzeby mogą być spełnione.

4. Motywatorium Katarzyna Kuzak wspiera osoby niepełnosprawne i jest zaangażowana w zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostęp do odpowiednich udogodnień. Ponadto Motywatorium Katarzyna Kuzak zabrania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i zapewnia równe szanse wszystkim osobom niepełnosprawnym biorącym udział w szkoleniu. Osoby, które mają pytania lub chcą złożyć wniosek w tej sprawie powinny się skontaktować z Kierownikiem Motywatorium Katarzyna Kuzak, tj. Katarzyną Kuzak.

5. Motywatorium Katarzyna Kuzak oświadcza, że:

 • Rekrutacja i zatrudnianie całego personelu odbywa się bez dyskryminacji kogokolwiek ze względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, orientację, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność lub status weterana.
 • Cały personel i personel nie będą dyskryminować żadnego pracownika ani uczestnika z powodu rasy, wieku, religii, koloru skóry, wyznania, pochodzenia narodowego, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stanu cywilnego, niepełnosprawności lub statusu weterana.
 • Wszystkie osoby są mile widziane bez względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, narodowość, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność lub status weterana.
 • Wszyscy pracownicy, studenci i inni uczestnicy powinni móc cieszyć się środowiskiem wolnym od dyskryminacji i dokuczania. Obejmuje to między innymi dyskryminację lub dokuczanie ze względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, seksualność orientację, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność lub status weterana.
 • Nasza organizacja nie będzie tolerować dyskryminowania jakiegokolwiek pracownika, ucznia, wolontariusza, ani innej osoby, która w nieuzasadniony sposób ingeruje w zdolność osoby do uczenia się w sprzyjającym otoczeniu.
 • Uczestników, którzy chcą zgłosić dyskryminację, zachęca się do przejścia do polityki składania skarg. Motywatorium Katarzyna Kuzak niezwłocznie zbada wszystkie roszczenia i zgłoszenia dotyczące niewłaściwych zachowań.

3. W niniejszym regulaminie zostały opisane i określone zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w programie Profesjonalny Coach w  Szkole Coachingu Katarzyna Kuzak (dalej zwane Szkoleniem), organizowanym i realizowanym przez Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343239253, REGON: 122787280 (dalej zwanym Motywatorium).

4. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Motywatorium, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ.

5. Uczestnikiem jest osoba, która została zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi sam siebie, staje się jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.

6. Zakres, cena i termin Szkolenia. Zakres programowy Szkolenia, cena oraz terminy Szkolenia zostały opisane oraz udostępnione w ofercie widocznej na stronie www.katarzynakuzak.pl/profesjonalny-coach/.

7. Motywatorium zobowiązuje się zorganizować Szkolenie zgodnie z ofertą zawartą na stronie www.katarzynakuzak.pl i zapewnić Uczestnikom:
a) prowadzenie szkolenia przez Trenerów – Coachów posiadających akredytację ICF co najmniej na poziomie ACC;
b) materiały szkoleniowe;
c) wydanie Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu po spełnieniu kryteriów określonych odpowiednio w §8., tj. Warunkach ukończenia Szkolenia.

§ 2. Uczestnictwo w Szkoleniu

 1. Sukces w naszym Szkoleniu wymaga pełnego zaangażowania wszystkich uczestników. Zapisując się na to Szkolenie, Uczestnik zgadza się być w pełni obecny podczas wszystkich sesji i uczestniczyć najlepiej, jak potrafi. Obejmuje to przybycie na czas, przestrzeganie kodeksu postępowania i zaangażowanie w zajęcia.
 2. Aby zapewnić Uczestnikowi minimalną wymaganą liczbę godzin szkoleniowych do uzyskania certyfikatu uczestnictwa, ważne jest, aby Uczestnik był obecny na wszystkich zajęciach. W sytuacjach nagłych (wypadek, choroba), która sprawia, że nie może on wziąć udziału w zajęciach, należy niezwłocznie skontaktować się z Kierownikiem programu, tj. Katarzyną Kuzak mailowo: katarzyna.kuzak@gmail.com lub telefonicznie: +48602485954.
 3. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z materiałami, obejrzenie nagrania ze spotkania jeśli takie zostanie przygotowane oraz wykonanie wskazanych ćwiczeń. Jeśli musi on opuścić więcej niż 10% kursu, będziesz mieć możliwość pracy z Trenerem, aby uzupełnić brakującą wiedzę na własny (dodatkowy) koszt.
 4. Jeśli Uczestnik opuści więcej niż 2 godziny mentorcoachingu, będziesz musiał zorganizować i opłacić indywidualny mentorcoaching, tak, aby wypełnić wymóg odbycia 10. godzin mentorcoachingu zgodnie z wymogami ICF.
 5. Petycje dotyczące polityki uczestnictwa są rozpatrywane indywidualnie i muszą być złożone na piśmie na adres mailowy katarzyna.kuzak@gmail.com.
 6. Nasze kursy są zaprojektowane tak, aby były interaktywne i angażujące naszych uczestników. Dlatego też jest oczekiwane, że Uczestnik będzie uczestniczyć w zajęciach, rozmowach z Trenerem i innymi Uczestnikami Szkolenia oraz, że będzie wykonywać ćwiczenia i zadania domowe.
 7. Od uczestników oczekuje się profesjonalnego zachowania podczas wszystkich zajęć, tj:
 • Przybycia (dołączenia do spotkania online na żywo) na wszystkie zajęcia na czas.
 • Pełnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach online na żywo oraz w sesjach mentorcoachingowych.
 • Posiadania włączonej kamery podczas spotkań online na żywo.
 • Przygotowywania się na sesję, angażowania się w dyskusje i ćwiczenia, biorąc odpowiedzialność za swoje uczenie się i przyczynianie się do uczenia się innych.
 • Okazywania szacunku innym Uczestnikom i Trenerom, w tym nie korzystanie z telefonu komórkowego podczas zajęć ani nie wykonywanie innych czynności niż te wymagane i potrzebne podczas zajęć.
 • Respektowania różnorodności i integrowania, przy jednoczesnym poszanowaniu godności i człowieczeństwa innych.

§ 3. Zgłoszenie na Szkolenie

1. Wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego rozumiane jest jako zgłoszenie do udziału w szkoleniu oraz zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.

2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, które jest jednoznaczne z zawiązaniem umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium obliguje Zamawiającego do uiszczenia opłaty za Szkolenie w formie jednorazowej lub w podziale na 4 raty, zgodnie z ofertą zawartą na stronie: https://katarzynakuzak.pl/profesjonalny-coach/

3. Zgłoszenie dotyczy jednej pełnej edycji Szkolenia tj. 5 modułów.

4. Liczba uczestników na Szkoleniu nie może przekroczyć 16 osób. Motywatorium ma prawo do zmiany maksymalnej liczby uczestników Szkolenia, jednak nie większej niż 16 osób.

5. O wpisaniu na Listę Uczestników decyduje kolejność dokonywania opłat, przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego.

6. Motywatorium informuje Zamawiającego o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników poprzez wysłanie informacji mailowej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

7. Jeżeli liczba osób, które dokonały co najmniej pierwszej wpłaty wyniesie więcej niż 16, utworzona zostanie Lista Rezerwowa.

8. Jeżeli przed rozpoczęciem Szkolenia któryś z Uczestników dokona rezygnacji z udziału, pierwsza osoba znajdująca się na Liście Rezerwowej zostanie wpisana na Listę Uczestników i zostanie o tym poinformowana mailowo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości mailowej zostanie zawarta także informacja o terminie opłaty (lub opłat w przypadku rat) za Szkolenie.

9. Jeżeli nikt z Uczestników nie zrezygnuje z udziału w Szkoleniu przed jego rozpoczęciem, wpłata uiszczona przy zgłoszeniu zostanie zwrócona osobom, które znajdują się na Liście Rezerwowej, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia Szkolenia.

10. Jeżeli liczba osób na Liście Rezerwowej będzie większa lub równa 5, wówczas Motywatorium ma prawo utworzyć drugą (równoległą) grupę szkoleniową, w której udział wezmą osoby z Listy Rezerwowej.

§ 4. Płatność za Szkolenie

1. Opłatę za Szkolenie należy dokonać w formie przelewu na konto:
Motywatorium Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596

2. Istnieją dwie formy płatności do wyboru:

a) jednorazowe wpłacenie całej kwoty za Szkolenie;
b) opłacenie ceny Szkolenia w 4 równych ratach.

3. Wysokość opłaty znajduje się na stronie: https://katarzynakuzak.pl/profesjonalny-coach/

4. Jednorazowa opłata za Szkolenie powinna zostać wniesiona do 30 września 2022r.

5. W przypadku 4 równych rat: I rata powinna zostać wpłacona do 30 września 2022r. i trzy kolejne – do 15 dnia kolejnych miesięcy: października, listopada i grudnia.

6. Nieuregulowanie jednorazowej (całościowej) opłaty lub opłaty ratalnej w terminie może oznaczać rezygnację z udziału w Szkoleniu.

§ 5. Realizacja szkolenia ONLINE

1. Szkolenie będzie prowadzone na żywo online

2. Uczestnicy biorą udział w Szkoleniu z wybranego przez nich miejsca i samodzielnie odpowiadają za zastosowanie się do wytycznych sanitarnych. Szkolenie nie będzie miało charakteru stacjonarnego.

a) Uczestnik przed każdym spotkaniem otrzyma LINK z dostępem do platformy ZOOM, na której prowadzone będzie szkolenie na żywo.
b) Harmonogram zajęć umieszczony jest na stronie www.zostancoachem.pl/profesjonalny-coach/
c) Uczestnik zobowiązany jest do wejścia w LINK oraz uczestniczenia w całych zajęciach.
d) Uczestnik zobowiązany jest do posiadania włączonej kamery w trakcie trwania zajęć.

§ 6. Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia

1. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu musi nastąpić co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, aby kwalifikowała się do pełnego zwrotu pieniędzy, tj. opłaty uiszczonej przez Zamawiającego. Aby dokonać rezygnacji, należy złożyć pisemne wypowiedzenie na adres e-mail: katarzyna.kuzak@gmail.com

2. Jeśli rezygnacja została dokonana przed rozpoczęciem Szkolenia, jednocześnie na mniej niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, zostanie dokonany zwrot środków pomniejszony o 25% wartości Szkolenia. 

3. Jeśli Uczestnik dokona rezygnacji ze Szkolenia w trakcie jego trwania, Uczestnik jest wówczas zobowiązany do uiszczenia opłaty za wszystkie części Szkolenia, które odbyły się do momentu złożenia jego pisemnej rezygnacji. 

4. Zwroty zostaną zrealizowane w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.

5. Motywatorium Katarzyna Kuzak ma prawo dokonania zmian w terminach spotkań, osobach prowadzących szkolenie i innych zmianach związanych
ze szkoleniem. O zmianach tych będzie niezwłocznie informować uczestników Szkolenia.

§ 7. Warunki wnoszenia skarg i reklamacji

1. Motywatorium Katarzyna Kuzak stara się zapewnić sprawiedliwe traktowanie każdej osoby i podejmowanie prób rozwiązania wszelkich skarg w
sposób terminowy i uczciwy. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia skargi dotyczącej prezentacji lub treści, obaw dotyczących obiektu lub zachowanie Trenerów. Wszystkie skargi będą rozpatrywane w celu zapobiegania dalszym trudnościom. Proces składania skarg znajduje się poniżej:

a) Uczestnik w pierwszej kolejności stara się rozwiązać problem bezpośrednio z Trenerem/Personelem lub Uczestnikiem, której
dotyczy zgłaszany problem. Jeśli z jakiegoś powodu ta możliwość sprawia dyskomfort, Uczestnik może zastosować poniższy krok.

b) W sytuacji, kiedy bezpośrednie spotkanie nie skutkuje rozwiązaniem problemu lub sprawia zbyt duży dyskomfort, należy złożyć
pisemne zażalenie do Kierownika Motywatorium Katarzyna Kuzak, tj Katarzyny Kuzak w ciągu 7 dni. Kierownik programu zapozna się z sytuacją oraz przeprowadzi potrzebne rozmowy w ciągu 7 dni od otrzymania skargi. Kierownik programu będzie współpracować ze wszystkimi zaangażowanymi stronami w celu rozwiązania problemu.

c) Jeśli Uczestnik uważa, że problem wciąż nie został rozwiązany, należy złożyć pisemne odwołanie i wysłać je do Kierownika programu.
Odwołanie powinno zawierać pierwotną skargę oraz powód, dla którego Uczestnik nie jest zadowolony z próby rozwiązania problemu. Pisemna odpowiedź na
odwołanie zostanie dostarczona uczestnikowi w ciągu kolejnych 7 dni. Wszystkie odpowiedzi na odwołania stanowią ostateczne decyzje.

2. Jeżeli Uczestnik będzie chciał dokonać reklamacji, powinien ją wnieść w formie pisemnej na adres: Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej na adres: katarzyna.kuzak@gmail.com.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Reklamującego;
b) adres Reklamującego;
c) dane kontaktowe Reklamującego;
d) przedmiot reklamacji;
e) uzasadnienie reklamacji;
f) oczekiwania wobec Motywatorium.

4. Reklamacje wniesione drogą pisemną będą rozpatrzone przez Motywatorium nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że zaistnieje konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających. Wówczas może wydłużyć się czas rozpatrywania reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się poprzez:
a) rozmowę z Reklamującym, aby doprecyzować informacje związane z zaistniałą sytuacją
b) rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w Szkoleniu (Trener-Coach, Uczestnicy, Motywatorium) oraz zapoznanie się z ankietami ewaluacyjnymi usługi
c) ponowną rozmowę z Reklamującym celem uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia formy rekompensaty.

6. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona jako zasadna, możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty:
a) zwrot części poniesionych kosztów;
b) powtórzenie szkolenia;
c) dodatkowe działania rozwojowe (indywidualne sesje coachingowe, dodatkowy dzień szkolenia).

7. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej na podany przez niego adres e-mail.

8. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Motywatorium zobowiązuje się do wdrożenia ustalonej formy rekompensaty.

9. W razie nie spełnienia oczekiwań Uczestnika w ramach postępowania reklamacyjnego, Uczestnik uprawniony jest do wystąpienia na drogę postępowania
mediacyjnego lub sądowego celem dochodzenia dalszych roszczeń.

§ 8. Warunki ukończenia Szkolenia 

1. Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Uczestnictwa o ile spełni następujące warunki:
a) co najmniej 90% obecności na Szkoleniu (w przypadku nieobecności Uczestnik w porozumieniu z Trenerem prowadzącym dany moduł ustala sposób odrobienia zajęć);
b) wniesienie pełnej opłaty za Szkolenie;
c) zaliczenie egzaminu końcowego.

2. Jeśli Uczestnik opuści więcej niż 10% zajęć, ma możliwość odrobienia zajęć z Trenerem prowadzącym za dodatkową opłatą.

§ 9. Warunki częściowego ukończenia Szkolenia

1. Motywatorium Katarzyna Kuzak ma prawo zaliczyć częściowe ukończenie Szkolenia. Liczba przyznanych godzin będzie zależna od liczby godzin, w których uczestnik wziął udział.

2. Jeśli Uczestnik chce otrzymać certyfikat częściowego ukończenia szkolenia należy skontaktować się z Kierownikiem Motywatorium Katarzyna Kuzak, tj. z Katarzyną Kuzak nie później niż 30 dni po zakończeniu Szkolenia.

3. Uczestnik zobowiązany jest podać szczegóły dotyczące Szkolenia, w którym brał udział, liczbę godzin oraz wszelkie dodatkowe istotne informacje. Po weryfikacji jego uczestnictwa w zajęciach otrzyma zaświadczenie o częściowym ukończeniu szkolenia, w tym o liczbie odbytych godzin szkoleniowych.

4. Aby uzyskać certyfikat ukończenia (pełnego) szkolenia należy wziąć udział w całym programie (w wymiarze co najmniej 90% obecności) oraz zaliczyć egzamin końcowy.

§ 10. Postanowienie końcowe

1. Motywatorium nie odpowiada za koszty poniesione przez uczestników, związane z przygotowaniem lub kupnem sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do uczestniczenia w szkoleniu. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000) Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Motywatorium Katarzyna Kuzak w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

3. Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest dostarczenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Motywatorium ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, oraz zgody tych osób na brzmienie Regulaminu uczestnictwa, który znajduje się na stronie www.zostancoachem.pl.

4. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025), który zawarł umowę udziału w Szkoleniu na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym lub mailem na adres: katarzyna.kuzak@gmail.com. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.katarzynakuzak.pl/regulamin-profesjonalny-coach/.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 roku.