fbpx

Regulamin Programu Profesjonalny Coach

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE “PROFESJONALNY COACH”
SZKOŁY COACHINGU KATARZYNA KUZAK

z dnia 09.01.2024r.

 

§ 1. Informacje ogólne

1.      W niniejszym regulaminie zostały opisane i określone zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w programie Profesjonalny Coach w  Szkole Coachingu Katarzyna Kuzak (dalej zwane Szkoleniem), organizowanym i realizowanym przez Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz (dalej zwanym Motywatorium).

2.     Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Motywatorium, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy udostępniony  TUTAJ.

3.     Uczestnikiem jest osoba, która została zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi sam siebie, staje się jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.

4.      Zakres, cena i termin Szkolenia. Zakres programowy Szkolenia, cena oraz terminy Szkolenia zostały opisane w ofercie znajdującej się na stronie https://katarzynakuzak.pl/profesjonalny-coach/.

5.     Misją Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak jest dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu coachingu oraz kształcenie w tym zakresie profesjonalistów. Tworzymy społeczność profesjonalnych coachów, którzy budują pozytywny i zgodny z definicją ICF obraz coachingu w Polsce i na świecie.

6.     Postawa zgodna z etyką. Jako Szkoła Coachingu z akredytacją ICF, nasza organizacja przestrzega i kładzie nacisk na Kodeks Etyki Międzynarodowej Federacji Coachingu. Kodeks etyczny ICF opisuje podstawowe wartości ICF, zasady etyczne i standardy postępowania dla wszystkich profesjonalnych coachów ICF. (Kodeks etyczny ICF znajduje się TUTAJ). Ponadto Motywatorium Katarzyna Kuzak zobowiązuje się do działania w sposób uczciwy i przejrzysty zarówno w procesie marketingowym jak i sprzedażowym.

7.     Ogólne zasady dotyczące niepełnosprawności. Motywatorium Katarzyna Kuzak wspiera osoby niepełnosprawne i jest zaangażowana w zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do odpowiednich udogodnień. Ponadto Motywatorium Katarzyna Kuzak zabrania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i zapewnia równe szanse wszystkim osobom niepełnosprawnym biorącym udział w Szkoleniu. Osoby, które mają pytania dotyczące tej polityki lub chcą złożyć wniosek powinny się skontaktować Z Kierownikiem Motywatorium Katarzyna Kuzak, tj. Katarzyną Kuzak. Naszym celem jest stworzenie środowiska uczenia się, które spełnia potrzeby każdego ucznia. Staramy się dostosować do różnych trudności w uczeniu się, aby nasz program był jak najbardziej dostępny. Skontaktuj się z Katarzyną Kuzak przed zapisem do programu, aby ustalić, czy Twoje potrzeby mogą być spełnione.

8.      Zasady niedyskryminacji. Motywatorium Katarzyna Kuzak oświadcza, że:

a)      Rekrutacja i zatrudnianie całego personelu odbywa się bez dyskryminacji kogokolwiek ze względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, orientację, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność lub status weterana.

b)     Cały personel i personel nie będą dyskryminować żadnego pracownika ani uczestnika z powodurasy, wieku, religii, koloru skóry, wyznania, pochodzenia narodowego, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stanu cywilnego, niepełnosprawności lub statusu weterana.

c)      Wszystkie osoby są mile widziane bez względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, narodowość, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność lub status weterana.

d)     Wszyscy pracownicy, studenci i inni uczestnicy powinni móc cieszyć się środowiskiem wolnym od dyskryminacji i dokuczania. Obejmuje to między innymi dyskryminację lub dokuczanie ze względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, seksualność orientację, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność lub status weterana.

e)     Nasza organizacja nie będzie tolerować dyskryminowania jakiegokolwiek pracownika, ucznia, wolontariusza, ani innej osoby, która w nieuzasadniony sposób ingeruje w zdolność osoby do uczenia się w sprzyjającym otoczeniu.

f)       Uczestników, którzy chcą zgłosić dyskryminację, zachęca się do przejścia do polityki składania skarg. Motywatorium Katarzyna Kuzak niezwłocznie zbada wszystkie roszczenia i zgłoszenia dotyczące niewłaściwych zachowań.

§ 2. Zgłoszenie na Szkolenie

1.      Aby dokonać rezerwacji miejsca na Szkoleniu, Zamawiający zobowiązany jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej organizatora TUTAJ oraz opłaty za Szkolenie.

2.      Opłata powinna zostać dokonana przez Zamawiającego w ciągu 7 dni licząc od daty przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Informacje o sposobie dokonania płatności znajdują się w art. § 6. Płatność za Szkolenie.

3.      Wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego rozumiane jest jako zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.

4.      Zgłoszenie dotyczy jednej pełnej edycji Szkolenia tj. 5 modułów.

5.      Liczba uczestników na Szkoleniu nie może przekroczyć 16 osób. Motywatorium Katarzyna Kuzak ma prawo do zmiany maksymalnej liczby uczestników Szkolenia, zwiększając jednocześnie ilość osób prowadzących w czasie rzeczywistym do dwóch Trenerów.

6.      O wpisaniu na Listę Uczestników decyduje kolejność dokonywania opłat, przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego.

7.      Motywatorium Katarzyna Kuzak informuje Zamawiającego o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników poprzez wysłanie informacji mailowej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

8.      Jeżeli liczba osób, które dokonały opłaty wyniesie więcej niż 16, utworzona zostanie Lista Rezerwowa.

9.      Jeżeli przed rozpoczęciem Szkolenia któryś z Uczestników dokona rezygnacji z udziału, pierwsza osoba znajdująca się na Liście Rezerwowej zostanie wpisana na Listę Uczestników i zostanie o tym poinformowana mailowo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

10.   Jeżeli nikt z Uczestników nie zrezygnuje z udziału w Szkoleniu przed jego rozpoczęciem, opłata wniesiona przez osoby będące na Liście Rezerwowej zostanie im zwrócona w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia Szkolenia chyba, że liczba uczestników zostanie zwiększona zgodnie z art. § 2.5.

11.   W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników, która wynosi 6 osób, Motywatorium Katarzyna Kuzak może przeprowadzić Szkolenie, pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta jest jednak niezależna od czynników zewnętrznych i leży wyłącznie w gestii Motywatorium.

§ 3. Uczestnictwo w Szkoleniu

1.      Sukces w naszym programie wymaga pełnego zaangażowania wszystkich uczestników. Zapisując się na to Szkolenie, Uczestnik zgadza się być w pełni obecny podczas wszystkich zajęć i sesji oraz uczestniczyć najlepiej, jak potrafi. Obejmuje to przybycie na czas, przestrzeganie kodeksu postępowania i zaangażowanie w zajęcia.

2.      Motywatorium zobowiązuje się zorganizować Szkolenie i zapewnić Uczestnikom:

a)      prowadzenie Szkolenia przez Trenerów posiadających akredytację ICF co najmniej na poziomie ACC;

b)     materiały szkoleniowe;

c)      wydanie Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu po spełnieniu kryteriów określonych odpowiednio w §5. Warunkach ukończenia Szkolenia.

3.      Frekwencja. Aby zapewnić Uczestnikowi minimalną wymaganą liczbę godzin szkoleniowych do certyfikacji, ważne jest, aby Uczestnik był obecny na wszystkich zajęciach. W sytuacjach nagłych (wypadek, choroba), która sprawia, że nie może on wziąć udziału w zajęciach, należy skontaktować się w Kierownikiem programu, tj. Katarzyną Kuzak jak najszybciej. W tej sytuacji obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z materiałami, obejrzenie nagrania ze spotkania jeśli takie zostanie przygotowane oraz wykonanie wskazanych ćwiczeń.

4.      Jeśli Uczestnik musi opuścić więcej niż 10% kursu, będzie mieć możliwość pracy z Trenerem, aby uzupełnić brakującą wiedzę na własny (dodatkowy) koszt.

5.      Jeśli Uczestnik opuści więcej niż 2 godziny mentorcoachingu, będziesz musiał zorganizować i opłacić indywidualny mentorcoaching, tak, aby wypełnić wymóg odbycia 10 godzin mentoringu zgodnie z wymogami ICF.

6.      Petycje dotyczące polityki uczestnictwa są rozpatrywane indywidualnie i muszą być złożone na piśmie na adres mailowy katarzyna.kuzak@gmail.com.

7.      Zaangażowanie w kurs. Nasze kursy są zaprojektowane tak, aby były interaktywne i angażujące naszych uczestników. Dlatego też jest oczekiwane, że Uczestnik będzie brał czynny udział w zajęciach, rozmowach z Trenerem i innymi Uczestnikami Szkolenia oraz, że będzie wykonywać ćwiczenia i zadania domowe.

8.      Kodeks postępowania. Od uczestników oczekuje się profesjonalnego zachowania podczas wszystkich zajęć, tj:

a)      Przybycia na wszystkie zajęcia na czas.

b)     Uczestniczenia we wszystkich zajęciach stacjonarnych, online na żywo i sesjach mentorcoachingowych.

c)      Posiadania włączonej kamery podczas spotkań online na żywo.

d)     Pełnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i sesjach mentorcoachingowych. Obejmuje to przygotowanie się na sesję, angażowanie się w dyskusje i ćwiczenia, biorąc odpowiedzialność za swoje uczenie się i przyczynianie się do uczenia się innych.

e)     Okazywania szacunku innym Uczestnikom i Trenerom, w tym nie korzystanie z telefonu komórkowego podczas zajęć ani nie wykonywanie innych czynności niż te wymagane i potrzebne podczas zajęć.

f)       Respektowania różnorodności i integrowania, przy jednoczesnym poszanowaniu godności i człowieczeństwa innych.

9.      Motywatorium Katarzyna Kuzak ma prawo dokonania zmian w terminach spotkań, osobach prowadzących Szkolenie i innych zmianach związanych ze Szkoleniem. O zmianach tych będzie niezwłocznie informować uczestników Szkolenia drogą mailową.

§ 4. Realizacja szkolenia stacjonarnie i ONLINE

1. Pierwszy i piąty moduł Szkolenia odbywa się stacjonarnie w podanym przez Organizatora miejscu na terenie województwa Małopolskiego.

2. Moduł drugi, trzeci i czwarty obywa się na żywo online. Uczestnicy biorą udział w Szkoleniu z wybranego przez nich miejsca i samodzielnie odpowiadają za zastosowanie się do wytycznych sanitarnych. 

a) Uczestnik przed każdym spotkaniem online otrzyma LINK z dostępem do platformy ZOOM, na której prowadzone będzie szkolenie na żywo.
b) Harmonogram zajęć umieszczony jest na stronie www.katarzynakuzak.pl/profesjonalny-coach/
c) Uczestnik zobowiązany jest do wejścia w LINK oraz uczestniczenia w całych zajęciach.
d) Uczestnik zobowiązany jest do posiadania włączonej kamery w trakcie trwania zajęć.

§ 5. Warunki częściowego ukończenie Szkolenia

1.      Motywatorium Katarzyna Kuzak ma prawo zaliczyć częściowe ukończenie Szkolenia.

2.      Liczba przyznanych godzin będzie zależna od liczby godzin, w których Uczestnik wziął udział.

3.      Jeśli Uczestnik chce otrzymać certyfikat częściowego ukończenia Szkolenia należy skontaktować się z Kierownikiem Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak, tj. z Katarzyną Kuzak nie później niż 30 dni po zakończeniu Szkolenia. Należy podać szczegóły dotyczące Szkolenia, liczbę godzin oraz wszelkie dodatkowe istotne informacje. Po weryfikacji uczestnictwa w zajęciach Uczestnik otrzyma zaświadczenie o częściowym ukończeniu Szkolenia, w tym o liczbie odbytych godzin szkoleniowych.

4.      Aby uzyskać certyfikat ukończenia (pełnego) Szkolenia należy wziąć udział w całym programie oraz zdać egzamin. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek pytania dotyczące częściowego ukończenia Szkolenia, zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: katarzyna.kuzak@gmail.com.

 

§ 6. Warunki ukończenie Szkolenia

1.      Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Uczestnictwa o ile spełni następujące warunki:

a)      co najmniej 90% obecności na Szkoleniu (w przypadku nieobecności Uczestnika obowiązują przepisy Regulaminu znajdujące się w art.3);

b)     wniesienie opłaty za Szkolenie;

c)      zdanie egzaminu końcowego.

§ 7. Płatność za Szkolenie

1.      Uczestnicy przyjmowani są do udziału w Szkoleniu w kolejności zgodnej z datą otrzymania zapłaty. Wszystkie płatności są przyjmowane w PLN.

2.      Opłaty za Szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Motywatorium Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596
W tytule: “Program Profesjonalny Coach, imię i nazwisko“.

3.      Motywatorium jest płatnikiem VAT.

4.      Istnieją dwie formy płatności do wyboru:

a)      jednorazowe wpłacenie całej kwoty za Szkolenie;

b)     opłacenie ceny Szkolenia w 4 równych ratach.

5.      Jednorazowa opłata za Szkolenie powinna zostać wniesiona do 5 marca 2024r.

6.      W przypadku 4 równych rat: I rata do 5 marca 2024r. II, III i IV rata do 15 dnia kolejnych miesięcy, tj. do 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2024r.

7.      Jeśli Uczestnik nie ureguluje jednorazowej (całościowej) opłaty lub opłaty ratalnej w terminie, nie będzie mógł wziąć udziału w kolejnych modułach Szkolenia. Brak terminowej wpłaty oznacza rezygnację z udziału w Szkoleniu.

 

§ 8. Rezygnacja z udziału i polityka zwrotów

 

1.      Rezygnacja z udziału w Szkoleniu musi nastąpić co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, aby kwalifikowała się do pełnego zwrotu pieniędzy. Należy złożyć pisemne wypowiedzenie na adres e-mail: katarzyna.kuzak@gmail.com. Zwroty zostaną zrealizowane w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.

2.      Uczestnik opłacający Szkolenie jednorazowo i rezygnujący z udziału:

a)      w terminie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia  ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Motywatorium w związku z organizacją Szkolenia (30% kosztów Szkolenia),

b)     w trakcie jego realizacji, ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o opłatę za Moduły, w których wziął udział oraz koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją Szkolenia (30% kosztów Modułów, z których zrezygnował Uczestnik).

3.      Uczestnik, który dokonuje opłaty za Szkolenie w ratach i rezygnuje ze Szkolenia w trakcie jego realizacji jest zobowiązany do uiszczenia kwoty w wysokości 30% nieopłaconych jeszcze rat, jako zwrot kosztów poniesionych przez Motywatorium, związanych z przygotowaniem Szkolenia, bez osobnych wezwań w terminie 21 dni od złożenia Motywatorium oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia.

§ 9. Zasady reklamacji

 

1.      Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia skargi/reklamacji dotyczącej prezentacji lub treści, obaw dotyczących obiektu lub zachowanie trenerów. Wszystkie skargi/reklamacje będą rozpatrywane w celu zapobiegania dalszym trudnościom. Proces składania skarg/reklamacji znajduje się poniżej:

a)      Uczestnik w pierwszej kolejności stara się rozwiązać problem bezpośrednio z Trenerem/Personelem lub Uczestnikiem, której dotyczy zgłaszany problem. Jeśli z jakiegoś powodu ta możliwość sprawia dyskomfort, Uczestnik może zastosować poniższy krok.

b)     W sytuacji, kiedy bezpośrednie spotkanie nie skutkuje rozwiązaniem problemu lub sprawia zbyt duży dyskomfort, należy złożyć pisemne zażalenie do kierownika programu tj Katarzyny Kuzak w ciągu 7 dni. Kierownik programu zapozna się z sytuacją oraz przeprowadzi potrzebne rozmowy w ciągu 7 dni od otrzymania skargi. Kierownik programu będzie współpracować ze wszystkimi zaangażowanymi stronami w celu rozwiązania problemu.

2.      Jeśli Uczestnik uważa, że problem wciąż nie został rozwiązany, należy złożyć pisemne odwołanie i wysłać je do Kierownika programu. Odwołanie powinno zawierać pierwotną skargę/reklamację oraz powód, dla którego Uczestnik nie jest zadowolony z próby rozwiązania problemu. Pisemna odpowiedź na odwołanie zostanie dostarczona uczestnikowi w ciągu kolejnych 7 dni. Wszystkie odpowiedzi na odwołania stanowią ostateczne decyzje.

 

§ 10. Postanowienie końcowe

 

1.      Motywatorium nie odpowiada za koszty związane uczestniczeniem w zajęciach, tj. potrzebnym sprzętem, oprogramowaniem, itp.

2.      Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000) Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Motywatorium Katarzyna Kuzak w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

3.      Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest dostarczenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Motywatorium Katarzyna Kuzak ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, oraz zgody tych osób na brzmienie niniejszego Regulaminu Uczestnictwa.

4.      Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025), który zawarł umowę udziału w Szkoleniu na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://bit.ly/regulamin-2022-2023.

5.      Zamawiający wyraża zgodę na zasady zawarte w Polityce Prywatności TUTAJ.

6.      Regulamin obowiązuje od dnia 9 maja 2023 roku.