fbpx

Regulamin Profesjonalny Coach 2021/2022

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE “PROFESJONALNY COACH”
SZKOŁY COACHINGU KATARZYNA KUZAK

z dnia 12.06.2021r.


§ 1 Informacje ogólne

1. W niniejszym regulaminie zostały opisane i określone zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w programie Profesjonalny Coach w  Szkole Coachingu Katarzyna Kuzak (dalej zwane Szkoleniem), organizowanym i realizowanym przez Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343239253, REGON: 122787280 (dalej zwanym Motywatorium).

2. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Motywatorium, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej: www.zostancoachem.pl

3. Uczestnikiem jest osoba, która została zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi sam siebie, staje się jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.

4. Zakres, cena i termin Szkolenia. Zakres programowy Szkolenia, cena oraz terminy Szkolenia zostały opisane oraz udostępnione w ofercie widocznej na stronie www.zostancoachem.pl/profesjonalny-coach/.

5. Motywatorium zobowiązuje się zorganizować Szkolenie zgodnie z ofertą zawartą na stronie www.zostancoachem.pl i zapewnić Uczestnikom:
a) prowadzenie szkolenia przez Trenerów-Coachów posiadających akredytację ICF co najmniej na poziomie ACC;
b) materiały szkoleniowe;
c) wydanie Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu oraz Certyfikatu Coacha po spełnieniu kryteriów określonych odpowiednio w §5., tj. Warunkach ukończenia Szkolenia.

§ 2 Zgłoszenie na Szkolenie

1. Wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego rozumiane jest jako zgłoszenie do udziału w szkoleniu oraz zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.

2. Opłatę za Szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596

W tytule: “Szkolenie Profesjonalny Coach, imię i nazwisko“.

3. Uiszczenie opłaty rozumiane jest jako zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.

4. Zgłoszenie dotyczy jednej pełnej edycji Szkolenia tj. 5 modułów.

5. Liczba uczestników na Szkoleniu nie może przekroczyć 20 osób. Motywatorium ma prawo do zmiany maksymalnej liczby uczestników Szkolenia, jednak nie większej niż 16 osób.

6. O wpisaniu na Listę Uczestników decyduje kolejność dokonywania opłat rezerwacyjnych, przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego.

7. Motywatorium informuje Zamawiającego o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników poprzez wysłanie informacji mailowej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

8. Jeżeli liczba osób, które dokonały co najmniej pierwszej wpłaty i tym samym dokonały rezerwacji miejsca wyniesie więcej niż 16, utworzona zostanie Lista Rezerwowa.

9. Jeżeli przed rozpoczęciem Szkolenia któryś z Uczestników dokona rezygnacji z udziału, pierwsza osoba znajdująca się na Liście Rezerwowej zostanie wpisana na Listę Uczestników i zostanie o tym poinformowana mailowo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości mailowej zostanie zawarta także informacja o terminie opłaty (lub opłat w przypadku rat) za Szkolenie.

10. Jeżeli nikt z Uczestników nie zrezygnuje z udziału w Szkoleniu przed jego rozpoczęciem, wpłata uiszczona przy zgłoszeniu zostanie zwrócona osobom, które znajdują się na Liście Rezerwowej, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia Szkolenia.

11. Jeżeli liczba osób na Liście Rezerwowej będzie większa lub równa 5, wówczas Motywatorium ma prawo utworzyć drugą (równoległą) grupę szkoleniową, w której udział wezmą osoby z Listy Rezerwowej.

§ 3 Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia

1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu najpóźniej do 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Szkolenia. W takiej sytuacji uiszczona opłata w całości zostanie zwrócona Zamawiającemu.

2. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Szkoleniu na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, Zamawiający jest uprawniony do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Motywatorium w związku z organizacją Szkolenia (Koszt Organizacji Szkolenia to 25% całkowitej ceny Szkolenia). Jeżeli Zamawiający w momencie rezygnacji ze Szkolenia na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia dokonał opłaty niższej niż wartość 25% szkolenia, zobowiązany jest w terminie 21 dni dokonać przelewu pozostałej kwoty, stanowiącej łącznie 25% wartości Szkolenia.

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w przypadku zmiany jego terminu z powodów, o których mowa w ust. 4 poniżej, o czym powinien niezwłocznie poinformować Motywatorium pisemnie – mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Motywatorium.

4. Motywatorium zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia:
a) z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą,
b) w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników, która wynosi 6 osób. Motywatorium może przeprowadzić Szkolenie, pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta jest jednak niezależna od czynników zewnętrznych i leży wyłącznie w gestii Motywatorium.

5. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu związanej z jego odwołaniem lub zmianą terminu opisaną w ust. 4 powyżej, opłata rezerwacyjna i opłata za Szkolenie zostaje zwrócona w całości Zamawiającemu. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Zamawiający otrzyma fakturę korygującą. Faktura korygująca wymaga podpisu i odesłania na adres Motywatorium. Od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej Motywatorium zobowiązuje się dokonać zwrotu w.w. opłat w ciągu 7 dni. Motywatorium nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego lub Uczestnika związanych z rezerwacją noclegu lub środków transportu.

§ 4 Płatność za Szkolenie

1. Opłata za Szkolenie jest wnoszona na konto:
Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596

2. Motywatorium jest płatnikiem VAT. Podane w ofercie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

3. Istnieją dwie formy płatności do wyboru:
a) jednorazowe wpłacenie całej kwoty za Szkolenie;
b) opłacenie ceny Szkolenia w 4 równych ratach.

4. Jednorazowa opłata za Szkolenie powinna zostać wniesiona do 30 września 2021r.

5. W przypadku 4 równych rat: I rata powinna zostać wpłacona do 30 września 2021r. i trzy kolejne – do 15 dnia kolejnych miesięcy: października, listopada i grudnia.

6. Nieuregulowanie jednorazowej (całościowej) opłaty lub opłaty ratalnej w terminie może oznaczać rezygnację z udziału w Szkoleniu.

7. Rezygnacja z udziału w kolejnych modułach powinna być zgłoszona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 15 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu Szkolenia. Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz hello@zostancoachem.pl.

8. Uczestnik opłacający Szkolenie jednorazowo i rezygnujący z udziału:
a) w terminie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia  ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Motywatorium w związku z organizacją Szkolenia (25% kosztów Szkolenia),
b) w trakcie jego realizacji, ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o opłatę za Moduły, w których wziął udział. W tej sytuacji Uczestnik nie otrzymuje Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu.

§ 5 Realizacja szkolenia ONLINE

1. Szkolenie będzie prowadzone na żywo online

2. Uczestnicy biorą udział w Szkoleniu z wybranego przez nich miejsca i samodzielnie odpowiadają za zastosowanie się do wytycznych sanitarnych. Szkolenie nie będzie miało charakteru stacjonarnego.

a) Uczestnik przed każdym spotkaniem otrzyma LINK z dostępem do platformy ZOOM, na której prowadzone będzie szkolenie na żywo.
b) Harmonogram zajęć umieszczony jest na stronie www.zostancoachem.pl/profesjonalny-coach/
c) Uczestnik zobowiązany jest do wejścia w LINK oraz uczestniczenia w całych zajęciach (wymagana obecność to 90%)

3. W związku z COVID-19 w razie złego samopoczucia lub gorączki uczestników lub prowadzących usługa zostanie przełożona. O wszelkich zmianach harmonogramu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

4. Uczestnicy są zobowiązani poinformować prowadzących o niemożności odbycia szkolenia ze względu na zakażenie COVID-19. Wówczas prowadzący dołożą starań, aby przesunąć termin spotkania lub aby uczestnik miał możliwość odbycia zajęć w innym terminie lub obejrzenia nagrania z zajęć, jeśli takie zostanie dokonane.

§ 6 Warunki ukończenia Szkolenia 

1. Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Uczestnictwa o ile spełni następujące warunki:
a) co najmniej 90% obecności na Szkoleniu (w przypadku nieobecności Uczestnik w porozumieniu z Trenerem-Coachem prowadzącym dany moduł ustala sposób odrobienia zajęć);
b) wniesienie pełnej opłaty za Szkolenie.

Jeśli Uczestnik opuści więcej niż 10% zajęć (z przyczyn innych niż zakażenie COVID-19) Trener-Coach – prowadzący może nie zgodzić się na możliwość odrabiania zajęć.

2. Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Coacha potwierdzający umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych zgodnie z metodologią prezentowaną na Szkoleniu, o ile spełni następujące warunki:
a) co najmniej 90% obecności na Szkoleniu (w przypadku nieobecności Uczestnik w porozumieniu z Trenerem-Coachem prowadzącym dany moduł ustala sposób odrobienia zajęć);
b) zdanie dodatkowego, ustnego wewnętrznego egzaminu końcowego, spełniając kryteria merytoryczne prezentowane na Szkoleniu w terminie do 6 miesięcy od zakończenia Szkolenia;
c) wniesienie pełnej opłaty za Szkolenie.

Motywatorium wyznaczy dwa terminy, w których możliwe będzie podejście do egzaminu końcowego, nie później niż 6 miesięcy od daty zakończenia ostatniego Modułu Szkolenia.

3. Jeżeli Uczestnik będzie chciał dokonać reklamacji, powinien ją wnieść w formie pisemnej na adres: Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej na adres: hello@zostancoachem.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Reklamującego;
b) adres Reklamującego;
c) dane kontaktowe Reklamującego;
d) przedmiot reklamacji;
e) uzasadnienie reklamacji;
f) oczekiwania wobec Motywatorium.

5. Reklamacje wniesione drogą pisemną będą rozpatrzone przez Motywatorium nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że zaistnieje konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających. Wówczas może wydłużyć się czas rozpatrywania reklamacji.

6. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się poprzez:
a) rozmowę z Reklamującym, aby doprecyzować informacje związane z zaistniałą sytuacją
b) rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w Szkoleniu (Trener-Coach, Uczestnicy, Motywatorium) oraz zapoznanie się z ankietami ewaluacyjnymi usługi
c) ponowną rozmowę z Reklamującym celem uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia formy rekompensaty.

7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona jako zasadna, możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty:
a) zwrot części poniesionych kosztów;
b) powtórzenie szkolenia;
c) dodatkowe działania rozwojowe (indywidualne sesje coachingowe, dodatkowy dzień szkolenia).

8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej na podany przez niego adres e-mail.

9. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Motywatorium zobowiązuje się do wdrożenia ustalonej formy rekompensaty.

10. W razie nie spełnienia oczekiwań Uczestnika w ramach postępowania reklamacyjnego, Uczestnik uprawniony jest do wystąpienia na drogę postępowania
mediacyjnego lub sądowego celem dochodzenia dalszych roszczeń.

§ 7 Postanowienie końcowe

1. Motywatorium nie odpowiada za koszty poniesione przez uczestników, związane z przygotowaniem lub kupnem sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do uczestniczenia w szkoleniu. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000) Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Motywatorium w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

3. Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest dostarczenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Motywatorium ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, oraz zgody tych osób na brzmienie Regulaminu uczestnictwa, który znajduje się na stronie www.zostancoachem.pl.

4. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025), który zawarł umowę udziału w Szkoleniu na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.zostancoachem.pl/regulamin-profesjonalny/.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 12 czerwca 2021 roku.

ZNAJDŹ MNIE W SOCIAL MEDIA:
situs togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel terpercaya situs slot gacor situs togel terpercaya situs judi bola Daftar 10 Nama Situs Togel Terpercaya Dengan Bandar Togel Resmi Terbaik Di Indonesia situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot deposit pulsa situs judi bola slot deposit pulsa slot deposit dana situs togel terpercaya slot deposit dana situs judi bola situs togel terpercaya situs judi bola slot deposit dana slot deposit pulsa situs togel terpercaya slot deposit pulsa dana slot depo dana bandar togel terpercaya Situs togel terpercaya slot online gacor Bandar Togel Terpercaya slot gacor slot deposit dana polisi togel Polisi togel Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit dana 10rb Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya slot gacor bandar togel situs slot depo 10k situs slot depo 10k Slot Online Depo 10k slot demo Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Slot Gacor slot demo slot deposit dana Bandar Togel Terpercaya slot gacor Slot Deposit Pulsa Daftar Slot Gacor Bandar Togel Terpercaya Slot Dana 10k slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Hadiah 4d 10 juta Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya live draw toto macau live draw cambodia live draw china live draw hk live draw sgp live draw sdy live draw taiwan 10 situs togel terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit dana bandar togel slot gacor Slot Online Pulsa Slot Online Gacor Bandar Togel Terpercaya slot depo 10k Slot Deposit Pulsa Daftar Slot Deposit Dana Bandar Togel Hadiah 4d 10 juta Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa slot deposit pulsa Live Result SDY Live Result SGP Live Result HK Situs Togel Terpercaya bandar togel terpercaya Daftar Slot Dana Bandar Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Live Draw SGP Tercepat Hari Ini Live Draw SDY Tercepat Hari Ini Live Draw HK Tercepat Hari Ini Situs Togel Terpercaya Slot Terpercaya Bandar Togel Online Terpercaya Indonesia Daftar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Daftar Slot Situs Togel Terpercaya Slot Pulsa Daftar Bandar Togel Terpercaya Slot Dana Via Dana Slot Gacor Slot Demo Pragmatic slot online Slot Via Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit pulsa Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Dana RTP Slot Live Slot Deposit Pulsa Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Bonus Cashback Terbesar Bandar Togel Terperaya Slot Deposit Pulsa Live Draw Tercepat Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bocoran Slot Gacor Hari Ini Slot Demo Data HK, Hongkong Pools Bandar Togel Terpercaya Slot Online Demo slot gacor Daftar Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Situs BO Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Prediksi HK Live Draw HK Situs Slot Online ESMI SLOT Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Dana slot gacor 5 Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Online Deposit Pulsa Agen Togel Terpercaya Bonus besar 2022 Slot Gacor Depo 10rb Terbaik IRAMA SLOT Daftar Bandar Togel 2022 Terbaik Terpercaya Hongkong slot deposit pulsa Prediksi Togel Prediksi Togel Hongkong Prediksi Togel Sydney Prediksi Togel Singapore Angka Keramat Prediksi HK Prediksi SGP Prediksi SDY Prediksi HK SGP SDY Prediksi Togel HK SGP SDY Ratu Prediksi Master prediksi Bandar Togel Terpercaya Tiraijd Data Sdy prediksi HK Daftar Slot Live Draw HK Prediksi HK Prediksi SGP Prediksi SDY Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Daftar Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terbaik Live Draw Cambodia Live Draw HK Live Draw SGP Live Draw SDY Live Draw HK Live Draw SGP Live Draw SDY Live Draw Taiwan Live Draw Toto Macau Live Draw Toto Macau Data SGP Live Draw Cambodia Data HK Live Draw China Live Draw Taiwan Live Draw SGP Paito SGP Paito HK Paito SDY Data SGP Live Draw HK Live Draw HK 6D Live Draw SGP Live Draw Singapore Live Draw Sydney Live Draw SDY Live Draw Cambodia Live Draw Taiwan Live Draw Toto Macau Paito SGP Bandar Togel Slot Online Togel Online Slot Deposit Pulsa Prediksi HK Prediksi HK Prediksi Togel Live Draw HK Data SDY Situs Togel Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Data HK Live Draw SDY Live Draw Sydney Live Draw Cambodia Live Draw Cambodia Live Draw SGP Live Draw SGP Live Draw Taiwan Live Draw Taiwan Live Draw China Live Draw China Live Draw China Live Draw China Hasil Slot Gacor Data SDY Data SGP Slot Pulsa Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Prediksi HK Slot Deposit Dana Slot Deposit Dana Slot Deposit Pulsa Slot Deposit Dana Slot Gacor Dana Live Draw Cambodia Prediksi Suhu Togel Polisi Togel Live Draw Hk Live Draw Hk Bandar Togel Terpercaya Dan Terbaik
Tiktok video downloader