fbpx

Regulamin Profesjonalny Coach 2021/2022

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE “PROFESJONALNY COACH”
SZKOŁY COACHINGU KATARZYNA KUZAK

z dnia 12.06.2021r.


§ 1 Informacje ogólne

1. W niniejszym regulaminie zostały opisane i określone zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w programie Profesjonalny Coach w  Szkole Coachingu Katarzyna Kuzak (dalej zwane Szkoleniem), organizowanym i realizowanym przez Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343239253, REGON: 122787280 (dalej zwanym Motywatorium).

2. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Motywatorium, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej: www.zostancoachem.pl

3. Uczestnikiem jest osoba, która została zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi sam siebie, staje się jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.

4. Zakres, cena i termin Szkolenia. Zakres programowy Szkolenia, cena oraz terminy Szkolenia zostały opisane oraz udostępnione w ofercie widocznej na stronie www.zostancoachem.pl/profesjonalny-coach/.

5. Motywatorium zobowiązuje się zorganizować Szkolenie zgodnie z ofertą zawartą na stronie www.zostancoachem.pl i zapewnić Uczestnikom:
a) prowadzenie szkolenia przez Trenerów-Coachów posiadających akredytację ICF co najmniej na poziomie ACC;
b) materiały szkoleniowe;
c) wydanie Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu oraz Certyfikatu Coacha po spełnieniu kryteriów określonych odpowiednio w §5., tj. Warunkach ukończenia Szkolenia.

§ 2 Zgłoszenie na Szkolenie

1. Wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego rozumiane jest jako zgłoszenie do udziału w szkoleniu oraz zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.

2. Opłatę za Szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596

W tytule: “Szkolenie Profesjonalny Coach, imię i nazwisko“.

3. Uiszczenie opłaty rozumiane jest jako zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.

4. Zgłoszenie dotyczy jednej pełnej edycji Szkolenia tj. 5 modułów.

5. Liczba uczestników na Szkoleniu nie może przekroczyć 20 osób. Motywatorium ma prawo do zmiany maksymalnej liczby uczestników Szkolenia, jednak nie większej niż 16 osób.

6. O wpisaniu na Listę Uczestników decyduje kolejność dokonywania opłat rezerwacyjnych, przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego.

7. Motywatorium informuje Zamawiającego o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników poprzez wysłanie informacji mailowej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

8. Jeżeli liczba osób, które dokonały co najmniej pierwszej wpłaty i tym samym dokonały rezerwacji miejsca wyniesie więcej niż 16, utworzona zostanie Lista Rezerwowa.

9. Jeżeli przed rozpoczęciem Szkolenia któryś z Uczestników dokona rezygnacji z udziału, pierwsza osoba znajdująca się na Liście Rezerwowej zostanie wpisana na Listę Uczestników i zostanie o tym poinformowana mailowo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości mailowej zostanie zawarta także informacja o terminie opłaty (lub opłat w przypadku rat) za Szkolenie.

10. Jeżeli nikt z Uczestników nie zrezygnuje z udziału w Szkoleniu przed jego rozpoczęciem, wpłata uiszczona przy zgłoszeniu zostanie zwrócona osobom, które znajdują się na Liście Rezerwowej, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia Szkolenia.

11. Jeżeli liczba osób na Liście Rezerwowej będzie większa lub równa 5, wówczas Motywatorium ma prawo utworzyć drugą (równoległą) grupę szkoleniową, w której udział wezmą osoby z Listy Rezerwowej.

§ 3 Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia

1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu najpóźniej do 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Szkolenia. W takiej sytuacji uiszczona opłata w całości zostanie zwrócona Zamawiającemu.

2. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Szkoleniu na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, Zamawiający jest uprawniony do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Motywatorium w związku z organizacją Szkolenia (Koszt Organizacji Szkolenia to 25% całkowitej ceny Szkolenia). Jeżeli Zamawiający w momencie rezygnacji ze Szkolenia na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia dokonał opłaty niższej niż wartość 25% szkolenia, zobowiązany jest w terminie 21 dni dokonać przelewu pozostałej kwoty, stanowiącej łącznie 25% wartości Szkolenia.

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w przypadku zmiany jego terminu z powodów, o których mowa w ust. 4 poniżej, o czym powinien niezwłocznie poinformować Motywatorium pisemnie – mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Motywatorium.

4. Motywatorium zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia:
a) z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą,
b) w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników, która wynosi 6 osób. Motywatorium może przeprowadzić Szkolenie, pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta jest jednak niezależna od czynników zewnętrznych i leży wyłącznie w gestii Motywatorium.

5. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu związanej z jego odwołaniem lub zmianą terminu opisaną w ust. 4 powyżej, opłata rezerwacyjna i opłata za Szkolenie zostaje zwrócona w całości Zamawiającemu. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Zamawiający otrzyma fakturę korygującą. Faktura korygująca wymaga podpisu i odesłania na adres Motywatorium. Od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej Motywatorium zobowiązuje się dokonać zwrotu w.w. opłat w ciągu 7 dni. Motywatorium nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego lub Uczestnika związanych z rezerwacją noclegu lub środków transportu.

§ 4 Płatność za Szkolenie

1. Opłata za Szkolenie jest wnoszona na konto:
Katarzyna Kuzak
mBank
19 1140 2004 0000 3002 7935 7596

2. Motywatorium jest płatnikiem VAT. Podane w ofercie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

3. Istnieją dwie formy płatności do wyboru:
a) jednorazowe wpłacenie całej kwoty za Szkolenie;
b) opłacenie ceny Szkolenia w 4 równych ratach.

4. Jednorazowa opłata za Szkolenie powinna zostać wniesiona do 30 września 2021r.

5. W przypadku 4 równych rat: I rata powinna zostać wpłacona do 30 września 2021r. i trzy kolejne – do 15 dnia kolejnych miesięcy: października, listopada i grudnia.

6. Nieuregulowanie jednorazowej (całościowej) opłaty lub opłaty ratalnej w terminie może oznaczać rezygnację z udziału w Szkoleniu.

7. Rezygnacja z udziału w kolejnych modułach powinna być zgłoszona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 15 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu Szkolenia. Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz hello@zostancoachem.pl.

8. Uczestnik opłacający Szkolenie jednorazowo i rezygnujący z udziału:
a) w terminie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia  ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Motywatorium w związku z organizacją Szkolenia (25% kosztów Szkolenia),
b) w trakcie jego realizacji, ma prawo do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o opłatę za Moduły, w których wziął udział. W tej sytuacji Uczestnik nie otrzymuje Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu.

§ 5 Realizacja szkolenia ONLINE

1. Szkolenie będzie prowadzone na żywo online

2. Uczestnicy biorą udział w Szkoleniu z wybranego przez nich miejsca i samodzielnie odpowiadają za zastosowanie się do wytycznych sanitarnych. Szkolenie nie będzie miało charakteru stacjonarnego.

a) Uczestnik przed każdym spotkaniem otrzyma LINK z dostępem do platformy ZOOM, na której prowadzone będzie szkolenie na żywo.
b) Harmonogram zajęć umieszczony jest na stronie www.zostancoachem.pl/profesjonalny-coach/
c) Uczestnik zobowiązany jest do wejścia w LINK oraz uczestniczenia w całych zajęciach (wymagana obecność to 90%)

3. W związku z COVID-19 w razie złego samopoczucia lub gorączki uczestników lub prowadzących usługa zostanie przełożona. O wszelkich zmianach harmonogramu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

4. Uczestnicy są zobowiązani poinformować prowadzących o niemożności odbycia szkolenia ze względu na zakażenie COVID-19. Wówczas prowadzący dołożą starań, aby przesunąć termin spotkania lub aby uczestnik miał możliwość odbycia zajęć w innym terminie lub obejrzenia nagrania z zajęć, jeśli takie zostanie dokonane.

§ 6 Warunki ukończenia Szkolenia 

1. Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Uczestnictwa o ile spełni następujące warunki:
a) co najmniej 90% obecności na Szkoleniu (w przypadku nieobecności Uczestnik w porozumieniu z Trenerem-Coachem prowadzącym dany moduł ustala sposób odrobienia zajęć);
b) wniesienie pełnej opłaty za Szkolenie.

Jeśli Uczestnik opuści więcej niż 10% zajęć (z przyczyn innych niż zakażenie COVID-19) Trener-Coach – prowadzący może nie zgodzić się na możliwość odrabiania zajęć.

2. Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Coacha potwierdzający umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych zgodnie z metodologią prezentowaną na Szkoleniu, o ile spełni następujące warunki:
a) co najmniej 90% obecności na Szkoleniu (w przypadku nieobecności Uczestnik w porozumieniu z Trenerem-Coachem prowadzącym dany moduł ustala sposób odrobienia zajęć);
b) zdanie dodatkowego, ustnego wewnętrznego egzaminu końcowego, spełniając kryteria merytoryczne prezentowane na Szkoleniu w terminie do 6 miesięcy od zakończenia Szkolenia;
c) wniesienie pełnej opłaty za Szkolenie.

Motywatorium wyznaczy dwa terminy, w których możliwe będzie podejście do egzaminu końcowego, nie później niż 6 miesięcy od daty zakończenia ostatniego Modułu Szkolenia.

3. Jeżeli Uczestnik będzie chciał dokonać reklamacji, powinien ją wnieść w formie pisemnej na adres: Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej na adres: hello@zostancoachem.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Reklamującego;
b) adres Reklamującego;
c) dane kontaktowe Reklamującego;
d) przedmiot reklamacji;
e) uzasadnienie reklamacji;
f) oczekiwania wobec Motywatorium.

5. Reklamacje wniesione drogą pisemną będą rozpatrzone przez Motywatorium nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że zaistnieje konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających. Wówczas może wydłużyć się czas rozpatrywania reklamacji.

6. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się poprzez:
a) rozmowę z Reklamującym, aby doprecyzować informacje związane z zaistniałą sytuacją
b) rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w Szkoleniu (Trener-Coach, Uczestnicy, Motywatorium) oraz zapoznanie się z ankietami ewaluacyjnymi usługi
c) ponowną rozmowę z Reklamującym celem uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia formy rekompensaty.

7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona jako zasadna, możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty:
a) zwrot części poniesionych kosztów;
b) powtórzenie szkolenia;
c) dodatkowe działania rozwojowe (indywidualne sesje coachingowe, dodatkowy dzień szkolenia).

8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej na podany przez niego adres e-mail.

9. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Motywatorium zobowiązuje się do wdrożenia ustalonej formy rekompensaty.

10. W razie nie spełnienia oczekiwań Uczestnika w ramach postępowania reklamacyjnego, Uczestnik uprawniony jest do wystąpienia na drogę postępowania
mediacyjnego lub sądowego celem dochodzenia dalszych roszczeń.

§ 7 Postanowienie końcowe

1. Motywatorium nie odpowiada za koszty poniesione przez uczestników, związane z przygotowaniem lub kupnem sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do uczestniczenia w szkoleniu. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000) Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Motywatorium w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

3. Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest dostarczenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Motywatorium ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, oraz zgody tych osób na brzmienie Regulaminu uczestnictwa, który znajduje się na stronie www.zostancoachem.pl.

4. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025), który zawarł umowę udziału w Szkoleniu na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.zostancoachem.pl/regulamin-profesjonalny/.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 12 czerwca 2021 roku.